Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BrainScan S.A. na dzień 28 czerwca 2024 r.

Zarząd BrainScan S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 1, § 2, § 5, art. 399 § 1, art. 397 oraz art. 402^1 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 28 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się o godz. 12:00 w Warszawie (00-110), przy ulicy Marszałkowskiej 107 (BeIN Offices Central Point, 9 piętro).
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki, w tym projekty uchwał, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r. i pozostałe dokumenty które mają być przedmiotem obrad ZWZ oraz wzory pełnomocnictw i formularzy do wykonywania prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika, a także informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w Spółce, stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

[Dokument w formacie pdf]