Informacja o wyborze oferty złożonej przez Spółkę

Zarząd Brainscan SA [„Emitent” lub „Spółka”] powziął w dniu 16 kwietnia 2024 r. informację o wyborze przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku [„Szpital” lub „Zamawiający”] oferty złożonej przez Spółkę jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Szpital o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego obejmującego „Dostawę systemu wspomagania interpretacji badań tomografii komputerowej głowy[licencja na 36 miesięcy]” w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości świadczeń udzielanych w SOR poprzez doposażenie SOR i pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR”. Wartość oferty złożonej przez Spółkę wynosi 149.040,00 zł brutto. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację zamówienia przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Zarząd Emitenta zamierza w najbliższym czasie zawrzeć umowę na realizację ww. zamówienia. Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów.

Dokument do pobrania [pobierz plik]