Informacja dotycząca stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanychna NewConnect 2024”

Zarząd BrainScan S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu do raportu bieżącego informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w załączniku do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r. - „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”.
Podstawa prawna: § 4 ust. 4a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Dokument do pobrania w wersji pdf.