Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Zarząd BrainScan S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych wynikającym z braku terminowej publikacji raportu rocznego za 2023 rok, tj. z naruszeniem terminu publikacji ustalonego przez Zarząd Emitenta stosownie do treści zapisów § 6 ust. 14.1 w związku z § 6 ust. 14.2 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", na dzień 22 maja 2024 roku.

Przedmiotowe naruszenie spowodowane było problemami techniczno-organizacyjnymi. Zarząd Emitenta informuje, że dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna: Pkt 14) Załącznika do Uchwały Nr 1404/2023 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2023 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”.