EU grants

LUNGSCAN

BrainScan S.A. implements a project co-financed by European Funds entitled "LUNGSCAN - A system supporting the evaluation of the regression / progression of pathological changes visible in the lung control examinations by computed tomography in the course of and convalescence of patients after acute lung inflammation associated with SARS-CoV-2, based on artificial intelligence methods." under Measure 1.1 of the Smart Growth Operational Program 2014-2020 / POIR.01.01.01-00-2557/20 implemented by BrainScan S.A.

The aim of the project is to develop a system that allows to compare two lung CT examinations of the same patient in order to detect changes of visible pathologies in the image. The system should indicate the appearance of new areas of pathology, the disappearance of such changes in their size. 

Project co-financing by the EU: PLN 4,248,576.06

BrainScan S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „LUNGSCAN - System wspomagający ocenę regresji/progresji zmian patologicznych widocznych w badaniach kontrolnych płuc metodą tomografii komputerowej w przebiegu i rekonwalescencji pacjentów po przejściu ostrych stanów zapalnych płuc związanych z SARS-CoV-2 oparty o metody sztucznej inteligencji” w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 / POIR.01.01.01-00-2557/20 realizowany przez BrainScan S.A.

Celem projektu jest opracowanie systemu umożliwiającego porównanie dwóch badań TK płuc wykonanych w odstępie czasu w celu wykrycia zmian w obrazie widocznych patologii. System będzie wskazywać pojawienie się nowych ognisk lub obszarów patologicznych, zanik takich ognisk lub zmianę ich rozmiaru.

Dofinansowanie projektu z UE: 4 248 576,06 PLN

BRAINSCAN

BrainScan S.A. implements a project co-financed by European Funds entitled "BRAINSCAN - a system for automatic support of medical diagnostics, detection and localization of potential pathological changes in head imaging." under Measure 1.1 of the Smart Growth Operational Program 2014-2020 / POIR.01.01.01-00-0573/18 implemented by BrainScan S.A.

The aim of the project is to develop technology based on Machine Learning methods that will allow radiologists to more efficiently and quickly interpret Head Computed Tomography and minimize possible mistakes when evaluating test results.

Project co-financing by the EU:  PLN 2 885 280,00

BrainScan S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "BRAINSCAN - system do automatycznego wspomagania diagnostyki medycznej, detekcji i lokalizacji potencjalnych zmian patologicznych występujących w badaniach obrazowych głowy." w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 / POIR.01.01.01-00-0573/18 realizowany przez BrainScan S.A.

Celem projektu jest opracowanie technologii opartej na metodach Uczenia Maszynowego, które pozwolą lekarzom radiologom, na bardziej wydajną – szybszą interpretację badań Tomografii Komputerowej Głowy (dalej TKG lub TK głowy) oraz ograniczają do minimum ewentualne pomyłki podczas oceny wyników badań.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 885 280,00 PLN